آزمایشگاه HIC & SSCC

سیستم HIC

این سیستم مقاومت متریال به ترک خوردگی هیدروژنی را بررسی می­نماید. از آنجائی که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی وجود گازهای ترش در پروسه­ ها اجتناب ناپذیر است، لذا لازم است مقاومت متریال به گاز ترش بررسی گردد. حضورگاز ترش منجر به تولید هیدروژن اتمی شده که می­ تواند به درون ماده نفوذ کند و باعث انهدام آن شود. عملکرد سیستم HIC و تفسیر نتایج آن مطابق با استاندارد NACE TM0284 می­باشد. گاز سولفید هیدروژن (ترش) به محفظه­ ی حاوی نمونه و محلول تست به مدت 96 ساعت تزریق شده و سپس مقطع عرضی نمونه­ ها جهت تعیین حضور و یا عدم حضور ترک مورد بررسی قرار می­ گیرد.

سیستم SSCC

این سیستم مقاومت به ترک خوردن نمونه تحت شرایط تنش کششی را در یک محیط آبی حاوی هیدروژن بررسی می ­کند. هیدروژن تحت دمش گاز سولفید هیدروژن در محلول ایجاد می ­شود. عملکرد مطابق با استاندارد NACE TM0177 است و پس از گذشت 284 ساعت زمان آزمون، در درجه­ ی اول رخداد شکست و سپس حضور یاد عدم حضور ترک در سطح نمونه مورد ارزیابی قرار می ­گیرد. این آزمون شرایط تنشی را در محیط خورنده که بسیار شبیه شرایط واقعی است را ایجاد می­ نماید

از آنجائی که دو سیستم فوق نیاز به دمش گاز سولفید هیدروژن در محلول حاوی نمونه­ ها می ­باشند، و این گاز بسیار سمی و کشنده است و استنشاق ppm 300 از آن منجر به مرگ می­ شود، سیستم های فوق در محیط یک کانکس تعبیه شده ­اند. این کانکس مجهز به سنسورهای گاز سولفید هیدروژن و سیستم کنترل از راه دور است. در صورت افزایش غلظت سولفید هیدروژن به مقدار ppm 100، تزریق گاز قطع شده و هوای داخل کانکس در کمتر از 10 ثانیه با سیستم جت فن تخلیه می­ گردد.