عنوان

آزمایش های برجای مکانیک خاک
نوع آزمایشاستاندارد
بارگذاری صفحه­ای
برش مستقیم بزرگ مقیاس
دانهول (تعیین تیپ خاک و سرعت امواج)
پرسیومتری
کشش نیل وانکر با دقت 1 میکرون به صورت دیجیتالی تا فشار 60 تن
نفوذپذیری (لوفران، پورینگ تست و …)
نفوذ استاندارد CPT، SPT و شبلی
مقاومت الکتریی خاک
برش پره