عنوان

آزمایش های برجای مکانیک خاک
نوع آزمایشاستاندارد
پرسیومتری (Presurmeter)
نفوذ پذیری (لوفران ،پورینگ تست و….)
ضربه و نفوذ استاندارد SPT
برش پره
تعیین مقاومت الکتریکی
دان هول تعیین سرعت موج طولی و عرضی در زمین
بارگذاری صفحه ای