آزمایش های برجای مکانیک سنگ

آزمایش های برجای مکانیک سنگ

نوع آزمایش

استاندارد

آزمایش­ های جکینگ یا بارگذاری صفحه­ ای برجا
برش مستقیم برجا
دیلاتومتری
شکست هیدرولیکی (HF و HTPF) جهت تعیین تنش ­های برجا
نفوذپذیری (لوژان)
آزمایش بارگذاری نقطه­ ای (پویینت لود تست)