آزمایش های برجای مکانیک سنگ

نوع آزمایشاستاندارد
آزمایش جکینگ
برش برجا مستقیم
نفوذ پذیری لوژان (Leugeon)
شکست هیدرولیکی
دیلاتومتری