آزمایش گیرش اولیه و ثانویه سیمان به روش ویکا ASTM C 191

هدف: تعیین گیرش اولیه ( نفوذ 25 میلیمتری سوزن به قطر یک میلیمتر ) و گیرش ثانویه ( عدم نفوذ سوزن با قطر یک میلیمتر) در خمیر سیمان.

روش کار: مقدار 650 گرم سیمان مورد آزمایش را با مقدار آب بدست آمده از آزمایش تعیین غلظت نرمال و به همان روش مخلوط می کنیم. ( این  آزمایش میتواند بلا فاصله پس از تعیین غلظت نرمال و با همان خمیر سیمان انجام شود.)

خمیر را داخل قالب دستگاه ویکا قرار می دهیم و به وسیله کرنومتر زمان آزمایش را کنترل می­نماییم. سوزن با قطر یک میلیمتر را روی دستگ اه بسته و مجموعه را داخل حمام بخار با رطوبت بالای 50٪ به مدت 30 دقیقه می­گذاریم. پس از این زمان طی شده ، دستگاه را از حمام بخار خارج کرده و در محل ثابتی دور از جریان شدید هوا قرار می­دهیم.

یک تکه پارچه مرطوب بر روی دستگاه می­اندازیم تا از خشک شدن سریع خمیر سیمان جلوگیری شود. نفوذ سوزن در خمیر سیمان را در زمانهای 30 و 60 و75 و90 و 105 و120و …. دقیقه تا زمانی که دیگر سوزن در خمیر سیمان نفوذ نکند قرائت می­نماییم (صفر میلیمتر).

پس از هر بار قرائت سوزن را با انگشت تمیز کرده و دوباره پارچه مرطوب را بر روی دستگاه می­اندازیم. نفوذ 25 میلیمتر سوزن از روی نموداری که در پیوست این آزمایش ضمیمه می­باشد مشخص می­گردد.

نکته: در تمام مراحل آزمایش، سوزن در یک نقطه وارد نگردد