آزمایش گیرش کاذب سیمان ASTM C 451

هدف: تعیین زمان گیرش فوری سیمان هیدرولیکی ( گیرش کاذب = اشتباهی = سبقتی = اولیه = مشکوک = لاستیکی  )

روش کار: مقدار 500 گرم سیمان مورد آزمایش را با مقداری آب (به عنوان مثال 127 گرم ) در مخزن همزن برقی می ریزیم و 30 ثانیه صبر میکنیم تا آب جذب سیمان شود. سپس همزن را با دور کند  (5± 140دور  در دقیقه ) به مدت 30 ثانیه روشن می کنیم. سپس 15 ثانیه مکث کرده ( دستگاه خاموش ) وبعد از آن همزن را به مدت 2.5 دقیقه با دور تند (10±285 دور  در دقیقه ) روشن می کنیم. در مدت مکث خمیر چسبیده به دیواره کا سه و تیغه همزن را توسط دست دستکش دار مرطوب به مرکز ظرف منتقل می کنیم.

در این هنگام خمیر سیمان را از کاسه خارج کرده به صورت گلوله در می آوریم و آن را 6 مرتبه بین دو دست در حالی که دستها 15 سانتیمتر از هم فاصله دارند جابه جا می کنیم.

خمیر حاصل را از طرف باریکتر قالب دستگاه ویکا وارد آن می کنیم ( در حالی که قسمت بزر گتر قالب از قبل بر روی یک کاردک بزرگ یا صفحه پهن قرار گرفته است ) . بهتر است دیواره داخلی قالب وسطح کاردک کمی مرطوب باشد . قالب و صفحه زیر آن را چند مرتبه به میز کار می زنیم تا خمیر کاملا آن را پر کند اضافه خمیر را توسط کاردک دیگری به صورت مورب از روی قالب بر می داریم . صفحه شیشه ای دستگاه ویکا را روی قالب قرار داده و آن را بر می گردانیم ( قسمت بزرگتر قالب بالا قرار می گیرد ) و زیر سوزن به قطر یک سانتیمتری دستگاه قرار می دهیم. سوزن را رها کرده و نفوذ آن را قرائت و یادداشت      می کنیم ( گیرش ابتدایی ) در این حالت سوزن باید 4± 32 میلیمتر نفوذ کند . در غیر این صورت مقدار آب را تغییر داده و مراحل بالا را مجددا” تکرار می کنیم. ضمنا” در زمان آزمایش  دمای محیط  آزمایشگاه باید بین 20الی 27.5 درجه سانتیگراد ثابت بماند.

پس از بدست آوردن غلظت فوق کرنومتر را روشن کرده و پنج دقیقه صبر می کنیم . در طول این مدت تکه پارچه مرطوبی را روی دستگاه می اندازیم . پس از مدت فوق مجددا” نفوذ سوزن را در محل دیگری از خمیر سیمان قرائت می نماییم (گیرش نهایی ). درصد گیرش نهایی بصورت رابطه زیر محاسبه می گردد:

100 * (گیرش ابتدایی / گیرش نهایی ) = P

حال اگر گیرش سیمان نشان دهد که خمیر سیمان به سرعت سخت می شود خمیر را بلا فاصله از قالب خارج وداخل همزن می ریزیم و به مدت یک دقیقه با دور تند مخلوط می کنیم . این روش را آزمایش گیرش دوباره مخلوط می نامیم و سپس به همان روش قبل داخل قالب گذاشته و نفوذ سوزن به قطر یک سانتیمتر را به داخل خمیر سیمان قرائت می کنیم .

تذکر: در این آزمایش همه قرائت ها بعد از 30 ثانیه از زمان رها کردن سوزن انجام می شود.

نکته : سیمانهایی که دارای گیرش کاذب سخت می باشند به آب نسبتا” زیادی نیاز دارند تا همان غلظت را بدست آورند. این مساله ممکن است مقاومت فشاری کمتر وانقباض بیشتری را باعث شود.