بازدید جناب آقای دکتر محمود شیخ زین الدین – معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری

در روز پنج شنبه مورخ 13 مهرماه 1396، مهندسین مشاور آزمونه فولاد میزبان معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری، جناب آقای دکتر محمود شیخ زین الدین، بوده است.

در این نشست، از آزمونه فولاد به علت بومی سازی تست هایی مانند ( CTOD در ایران ) و خرید دستگاه Pulse Eddy Currunt که در ایران منحصر به فرد است، قدردانی شد. با این فعالیت ها از ارسال تست های مذکور به خارج از کشور و خروج ارز جلوگیری به عمل آمد و از نیروهای کارآمد داخلی برای انجام آنها استفاده شد.