برگزاری دوره آشنایی با بازرسی ادواری خودوروهای CNGدار و مخازن آنها

اداره کل استاندارد استان اصفهان با همکاری شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد اقدام به برگزاری دوره آشنایی با بازرسی ادواری خودروهای با سوخت گاز طبیعی (CNG) و مخازن آنها نمود.