بهسازی زمین

بهسازی زمین

تحکیم دینامیکی

میخ کوبی(Nailing)

مهاری(Anchoring)

ریز شمع(Micropile)

تزریق(نفوذی-شیمیایی-تراکمی-شکافتنی-فشاربالا)

ایجاد پرده دیافراگم

تراکم لرزه ای

پیش بارگذاری

اختلاط خاک

دیواره های زیر زمینی