تعیین دوام وارفتگی سنگ با استاندارد ISRM /ASTM D 4644

این روش آزمایش برای تعیین میزان مقاومت یک نمونه سنگی تحت تاثیر دو مرحله تر و خشک شدن متوالی بکار می رود. مقدار درصد وزنی باقیمانده نمونه پس از این دو مرحله تر و خشک شدن را شاخص دوام وارفتگی گویند که این نشانگر میزان پایداری سنگ در برابر هوازدگی طبیعی است. هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد، میزان فرسایش، لنحلال و خرد شدن سنگ در برابر هوازدگی کمتر است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *