خدمات / متالورژی/آزمون‌های محصولات فلزی

آزمون‌های محصولات فلزی

آزمون های محصولات فلزی

این آزمایشگاه توانایی انجام آزمایش های مورد نیاز برروی محصولات فلزی جهت تائید براساس استانداردهای معتبر را دارا می باشد.

محصولات قابل آزمایش :

 

 ارائه خدمات آموزشی در زمینه استانداردهای مربوط به محصولات فلزی