خدمات / متالورژی/آزمون‌های خواص مکانیکی

آزمون‌های خواص مکانیکی

آزمایش های خواص مکانیکی

1- کنترل ابعادی

 2- تعیین وزن واحد طول

3- آزمون کشش

4- آزمون کشش با فیکسر

5- آزمون کشش قطعات خاص

6- آزمون خمش

7- آزمون فشار

8- سختی سنجی (میکرو – ماکرو) به روش‌های ویکرز-برینل و راک‌ول

9- سختی سنجی شور با متد A و D

10- آزمون بارگواه Proof load test

11- آزمون بارگوه Wedge Test

12-آزمایش کلکی پیچ  Head Soundness Test

13- آزمون ثابت فنر

14-آزمون تخت کردن لوله

15- آزمایش امبساط دهانه لوله(Flaring)

16- کشش استادبولت با ابعاد بالا

17-آزمایش انواع واشر و اتصالات

18- آزمون ضربه شارپی از دمای محیط تا   196 -

19- آزمون شکست شکافی Nick break test

20- آزمون شکست Fracture Test

21- آزمون حکاری Macroetch  Test

22- عملیات حرارتی همراه با رسم گراف

23- آزمایش چقرمگی شکست (CTOD) در دمای محیط و زیر صفر

24- آزمایش سقوط وزنه Drop Weight Test

25- آزمون هیدرو استاتیک

26- آزمون فشار نیتروژن