خدمات / متالورژی/آزمون‌های مرتبط با جوش

آزمون‌های مرتبط با جوش

خدمات قابل ارائه در بخش جوش

1- تهیه دستورالعمل جوشکاری (WPS)

2- نظارت براجرای P.Q.R. وتائیدیه WPS

3- آزمون جوشکار وصدورگواهینامه جوشکاری (WQT)

4- نظارت برتهیه نمونه وانجام آزمونهای مورد نیازالکترود وسیم جوش.

5- انجام آزمون های غیرمخرب جوش(NDT)

6- آزمون کشش جوش 

7- آزمون خمش جوش 

8- آزمون ضربه ازنواحی فلز پایه ، جوش وHAZ 

9- سختی سنجی وتعیین پروفیل سختی

10-آزمون حکاری (Macroetch)

11- آزمون شکست شکافی جوش(Nick break Test)

12- آزمون شکست جوش(Fracture Test)

13- کنترل ابعادی جوش

14- اندازه گیری پروفیل جوش توسط نرم افزار

15- عملیات حرارتی همراه با رسم گراف

16- آزمون متالوگرافی

17- تعیین ترکیب شیمیایی با روش کوانتومتری وشیمی تر