خدمات / متالورژی/آزمایشگاه حرفه ای خوردگی و حفاظت

آزمایشگاه حرفه ای خوردگی و حفاظت

مهندسی و مشاوره

(1 مشاوره، طراحی، ارزيابی و رفع عيب، نظارت بر اجرا و راه اندازی و پایش سيستم های حفاظت کاتدی

(2 مشاوره، تامين متريال، نظارت بر اجرا و راه اندازی و بازرسی سيستم های پايش خوردگی داخلی و خارجی

(3 مشاوره در راه اندازی سيستم مدیریت خوردگی

(4 مشاوره، نظارت و پايش در خصوص مديريت يکپارچکی و عاری از عيب بودن خطوط لوله (PIM)

(5 آناليز تخريب پوشش و خوردگی خطوط لوله توسط روش های DCVG، C-Scan، CIPS  و...

(6 تحليل خوردگی خطوط لوله از طريق داده های توپک هوشمند (Intelligent Pig)

(7 مشاوره در زمينه بازدارنده های خوردگی، رنگ ها و پوشش های صنعتی، حفاظت آندی، علل تخريب قطعات صنعتی و انتخاب مواد از ديدگاه مهندسی خوردگی

 

آزمايشگاه

(1 بررسی رفتار و نرخ خوردگی قطعات صنعتی در محيط های شبیه سازی شده صنعتی

(2 آزمون‌های الکتروشیمیایی خوردگی

(3 بررسی ميزان اثر بخشی و کيفيت رنگ ها و پوشش های صنعتی

(4 بررسی و مطالعه اثرات بازدارنده های خوردگی و تعيين مکانیزم آنها

(5 بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی درون بتن

(6 بررسی حساسيت فولادها به خوردگی بين دانه ای،شیاری و حفره دار شدن

(7 ارزيابی کيفيت انواع آندهای فدا شونده

(8 بررسی خوردگی اتمسفری قطعات صنعتی و تجاری

(9 آزمون حضور باکتری های احيا کننده سولفات (SRB) در خاک، آب و محيط های صنعتی و آزمون زدایش روی

(10 بررسی آزمايشگاهی ميزان اثر بخشی حفاظت کاتدی و آندی در کنترل خوردگی قطعات صنعتی

 

پژوهش

(1 بررسی علل تخريب قطعات صنعتی و ارائه راه کار های فنی و اقتصادی

(2 بررسی مکانيزم های خوردگی در محيط های طبيعی و صنعتی

(3 بررسی و مطالعه روش های کارآمد و نوين کنترل خوردگی در صنايع مختلف

 

آموزش

(1 دوره ای های عمومی خوردگی

(2 دوره های تخصصی مديريت و پایش خوردگی تجهيزات و تأسيسات صنعتی و بازرسی بر مبناي ریسک

(3 دوره های تخصصی خوردگی (خوردگی جريان سرگردان، خوردگی ميکروبی، خوردگی گاز ترش و ...)

(4 دوره های تخصصی طراحی (سطح 1 تا 3)، ارزيابی و رفع عيب  و نصب و راه اندازی سيستم های حفاظت کاتدی

(5 دوره های تخصصی طراحی حفاظت کاتدی سازه های ثابت و متحرک دريايي

(6 دوره های تخصصی کنترل خوردگی (ممانعت کننده های خوردگی، رنگ و پوشش های صنعتی، حفاظت کاتدی(

(7 دوره های تخصصی آماده سازی سطحی و بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی

(8 دوره های استانداردها و آزمايش های خوردگی، استانداردهای رنگ و پوشش های صنعتی و استاندارهای کنترل خوردگی

(9 دوره های تخصصی علل و مکانيزم های خوردگی در محيط های صنعتی و طبیعی

(10 دوره های تخصصی خوردگی و حفاظت کاتدی بتن مسلح