خدمات / متالورژی/آزمون‌های پیچ،مهره،واشر

آزمون‌های پیچ،مهره،واشر

آزمون های پیچ ومهره و واشر

کنترل ابعادی

تعیین ترکیب شیمیایی به روش های کوانتومتری و شیمی تر

کنترل کیفیت ظاهری پیچ ومهره

آزمون سختی سنجی ماکرو به روشهای HV,HR,HB,…

آزمون سختی سنجی بروش میکرو

آزمون بارگواه

نقطه تسلیم

آزمون کشش با فیکسر

آزمون  کشش تحت بارگوه

صحت کلگی

آزمون ترکمتری

تعیین عمق لایه دکربوره

تعیین گرید پیچ ومهره وواشر