خدمات / متالورژی/آزمون‌های فلزشناسی

آزمون‌های فلزشناسی

آزمون های فلزشناسی و شیمیایی

 • ماکرواچ قطعات ومقاطع آهنی ونمونه‌های جوش

 •  بررسی سطح شکست قطعات

 •  متالوگرافی (تعیین اندازه دانه – درصد حجمی و نوع فاز- تعیین نوع ناخالصی)

 •  اندازه گیری استحکام  شکست فولاد از طریق آزمایش CTOD ،KIC  و J-Integral

 • آزمون حساسیت (خوردگی)

 • آزمون بازداندگی (خوردگی)

 

سختی سنجی

 • سختی سنجی ماکرو با انواع روشهای

 • HRC  HRA  HRB  HRD  HRF  HV  HB  HR15N  HR30N  HR45N  HR.15T  HR30T  HR45T

 • سختی سنجی میکرو HV 0.1 ~ HV1

 • سختی سنجی  شور Shor A &D

 • تعیین پروفیل سختی

آزمونهای شیمیایی

 •  تجزیه شیمیایی فروآلیاژها ومواد فلزی به روش شیمی تر وتعیین خلوص وناخالصی های نمونه

 •  تجزیه شیمیایی به روش کوانتومتری بر پایه‌های آهن وآلومینیوم و مس و نیکل و با قابلیت اندازه‌گیری ازت