خدمات / مقاومت مصالح/آز.کاربردی رنگ

آز.کاربردی رنگ

آزمايش های كاربردی رنگ

     اين شركت با فراهم آوردن امكانات آزمايشگاهي جهت تعيين برخي از خصوصيات كاربردي رنگ هاي صنعتي و ساختماني مي تواند اين خصوصيات را آزمايش و با خواص اعلام شده در كاتالوگ ها تطبيق دهد . اهم اين آزمايش ها به شرح زير است

چسبندگي

زمان خشک شدن

كاربرد با اسپری و قلم مو

وزن مخصوص

ويسكوزيته

جلاء

مقاومت در برابر خمش

مقاومت در برابر ضربه

مقاومت در برابر حرارت

مقاومت در برابر عوامل جدی

مقاومت در برابر محيط های خورنده شيميائی