خدمات / مقاومت مصالح/آز .شیمی تر

آز .شیمی تر

بخش آزمايشگاه شيمی   

تعيين PH خاک

تعيين مقدار سولفات محلول در اسيد

تعيين مقدار سولفات محلول در آب

تعيين مقدار گچ خاک

تعيين مقدار كلر خاک

تعیین مواد آلی در خاک

تعيين مقدار كل املاح محلول ( باقيمانده تبخير)

تعيين مقدار كربنات خاک

تعيين مقدار كربنات و بي كربنات محلول

تهيه‌عصاره1:10ياسايرنسبتهای‌خاك‌وتعیین‌عناصر خاک‌درآن

تهيه عصاره اشباع خاک و تعیین میزان عناصر خاک در آن

تعيين مقدار كلسيم در عصاره اشباع خاک

تعيين مقدار منيزيم در عصاره اشباع خاک

تعيين مقدار سديم در عصاره اشباع خاک

تعيين مقدار پتاسيم در عصاره اشباع خاک

آزمايش فعل و انفعال قليايی – سيليسی سنگدانه‌ها (ASTM-C289)

تعيين PH آب

تعيين هدايت الكتريكی آب

تعيين مقدار قليائی آب در مقابل فنل فتالئين

تعيين مقدار قليائی آب در مقابل متيل اورانژ

 

تعيين سولفات آب

تعيين كلرورها در آب

تعيين باقيمانده تبخير آب

تعيين‌سنگينی‌كربنات‌وبی‌كربنات(سختی‌كل) آب

تعيين ميزان كلسيم آب

تعيين ميزان منيزيم آب

تعيين ميزان سديم آب

تعيين ميزان پتاسيم آب

تعيين افت حرارتی سيمان

اندازه گيری باقيمانده نامحلول سيمان

اندازه گيری مقدار سيليس در سيمان

اندازه گيری مقدار كل اكسيدهای R2O3 در سيمان

اندازه گيري مقدار كل آهك در سيمان

اندازه گيري مقدار اكسيد منيزيم در سيمان

اندازه گيری مقدار اكسيد آلومینیوم در سيمان

اندازه گيری مقدار اكسيد آهن در سيمان

اندازه گيری مقدار انيدريد سولفوريک يا سولفات در سيمان

اندازه گيری مقدار اكسيد سديم در سيمان

اندازه گيری مقدار اكسيد پتاسيم در سيمان