خدمات / مقاومت مصالح/لیست گواهینامه ها

لیست گواهینامه ها

 

نوع گواهینامه

رتبه/سطح

شركت گواهي دهنده

تاریخ اخذ

1

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

پایه 1 ژئوتکنیک

پایه 1 بازرسی فنی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1373

2

پروانه صلاحیت شرکتهای آزمایشگاهی

پایه 2 بتن

اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

1391

3

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17025

در سطح ملی - در زمینه‌های آزمونهای متالورژیو مصالح

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

4

آزمایشگاه مورد تأیید از لحاظ ISO 17025

ISIRI-ISO/IEC 17025

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه

DNW  اتریش

2014

5

گواهینامه

ISO 9001:2008

بین المللی

BRSامریکا

2013

6

QHSE-MS

ایمنی بهداشت و محیط زیست

BRSامریکا

2013

7

گواهینامه آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد

مصالح ساختمانی

اداره کل استاندارد استان اصفهان

1386