خدمات / مقاومت مصالح/آزمونهای بتن

آزمونهای بتن

آشنايی با آزمايشگاهها،تجهيزات‌وخدمات‌قابل‌ارائه

بخش بتن

تهيه طرح اختلاط و طرح بتن بر اساس روش ACI

تهيه طرح بتن های مخصوص ( مقاوم حرارتی – مقاوم در محيط های خورنده شيميائی – مقاوم به سايش )

تعيين مقاومت فشاري – خمشی بتن

آزمايش‌موادافزودنی‌وتاثير آنها بر مقاومت،  نفوذپذيری، گيرش و روانی بتن

آزمايش نفوذپذيري بتن براي سازه هاي آبی

تعيين مقاومت تسريع شده بتن

تعيين مقاومت در مقابل يخ زدگی

كرگيـری و تعييـن مقـاومت بتن با روش مغزه‌گيری (شركت‌آزمونه‌فولاد دارای‌تعدادقابل‌توجهی دستگاه آماده بكار جهت سوراخكاری بتن و مغزه برداری به منظور تعيين مقاومت فشاری بتن های سخت شده می باشد.)

تعيين مقاومت فشاري بتن بصورت غـير مخرب با اسـتفاده از چكش اشميت . امكانات اين شركت برای به كار گيری اين روش عبارتند از :

         الف ) تعدادی چكش اشميت معمولی وكاليبره شده  .

            ب ) چكش ديجيتال اشميت با دارا بودن حافظه و توانايی ثبت اطلاعات و گزارش گيری

 

تعيين سـرعت امـواج طـولي و عرضي با دستگاه Pundit جهت تشخيص و تعيين ترك و عيوب سنگ و بتن و موقعيت ميلگرد در بتن

تعيين قطر دقيق ، موقعيت ، چگالی و ضخامت  ميلگرد بتن و شبكه بندي ميلگردهاي داخل بتن در سقف و ديوار و فوندانسيون (دستگاه Scholar)