خدمات / مقاومت مصالح/آز .واتر استاپ

آز .واتر استاپ

آزمايش واتراستاپ

     شـركت آزمونه فولاد داراي مدرن ترين ابزار جهت آزمايش مقاومت كششي و ازدياد طول انواع واتراسـتاپ نوارها و مواد مشابه مي باشد و قادر است اينگونه نوارها و مواد را مطابق استانداردهاي معتبر از جمله :  

ASTM D638, D638M آزمايش‌وتعيين‌كيفيت نمايد.