خدمات / مقاومت مصالح/آزمونهای مصالح ساختمانی

آزمونهای مصالح ساختمانی

ليست آزمايش های ساختمانی

جذب آب

مقاومت فشاري

مقاومت خمشی

شوره زدگی آجر

مقاومت دربرابر يخ زدگی

کنترل ابعادی

سایش موزائیک – سنگ های ساختمانی

شوک حرارتی

مقاومت در برابر سرخوردگی (موزائیک و سنگ های ساختمانی )