خدمات / مقاومت مصالح/آز.سیمان

آز.سیمان

بخش سيمان

تعيين غلظت نرمال  ASTM  C-187

Normal consistency of hydraulic cement

تعيين زمان گيرش  ASTM  C-191

Time of setting of hydraulic cement by Vicat needle

سلامت سيمان بروش اتوكلاو  ASTM  C-151

Autoclave expansion of portland cement

تعيين نرمی ( بلين )  ASTM  C-204

Fineness of portland cement by air permeability

آزمايش كامل شيميائی جهت تعيين تيپ سيمان  ASTM  C-114

Chemical analysis of hydraulic cement

آزمايش مكانيكی تعيين مقاومت فشاری سيمان  ASTM  C-109

Compressive strength of hydraulic cement mortars

آزمايش مقاومت خمشی و كششی سيمان  

Tensile & flexural strength of hydraulic cement mortars