خدمات / مقاومت مصالح/آز .مکانیک خاک

آز .مکانیک خاک

بخش آزمايشگاه مکانیک خاک

ليست آزمايش های انجام پذير آزمايشگاه مکانیک خاک

آزمایش سه محوری خاک های ریزدانه (U.U. – C.U. – C.D.)

آزمایش سه محوری خاک های درشت دانه (U.U. – C.U. – C.D.)

آزمایش تک محوری

آزمایش برش مستقیم خاک های ریزدانه 10x10

آزمایش برش مستقیم خاک های درشت دانه 30x30

آزمایش تحکیم ( تورم – فشار تورمی – رمبندگی )

آزمایش واگرایی ( پین هول – هیدرومتری مضاعف – تجزیه شیمیایی – کرامپ)

آزمایش نفوذپذیری خاک های درشت دانه و ریزدانه با بار ثابت و یا بار متغیر

آزمایش تراکم و C.B.R

آزمایش کامل شیمی خاک

تعیین خصوصیات فیزیکی خاک ( دانسیته - حدود استحکام – دانه بندی )

خورندگی خاک

دانسیته ماکزیمم و مینیمم

آزمایش تعیین مقاومت برشی زهکشی نشده با استفاده از برش پره ای