خدمات / مقاومت مصالح/آز مکانیک سنگ

آز مکانیک سنگ

بخش آزمايشگاه مکانیک سنگ

ليست آزمايشهای انجام پذير آزمايشگاه مکانیک سنگ

آزمایش سه محوری سنگ در سایزهای 47-54-63-72-83 میلیمتر قطر سنگ تا فشار جانبی 70MPa

آزمایش تک محوری

تعیین مدول یانگ و پواسون

آزمایش برش مستقیم در صفحات ضعیف (درزه) تا ابعاد بزرگ مقیاس 30x30 و کوچک مقیاس 10x10

تعیین مقاومت بار نقطه ای سنگ

تعیین مقاومت کششی (آزمایش برازیلین )

تعیین دوام سنگ

آزمایش کرنش و فشار تورمی

تعیین سرعت امواج طولی و عرضی با استفاده از دستگاه PUNDIT ساخت شرکت CNC FARNEL  انگلستان

آزمایش مقاومت خمشی سنگ

تعیین خصوصیات فیزیکی سنگ (دانسیته – تخلخل – جذب آب )

مطالعه پتروگرافی و مقاطع نازک میکروسکپی

مطالعه ژئوشیمیایی