خدمات / ژئوتکنیک/آزمایشهای صحرایی و برجا

آزمایشهای صحرایی و برجا

آزمایش های برجای مکانیک سنگ

 • آزمایش جکینگ یا بارگذاری صفحه‌ای برجا

 • برش مستقیم برجا (بر روی سطوح ناپیوستگی)

 • دیلاتومتری

 • شکست هیدرولیکی (HF و HTPF) جهت تعیین تنشهای برجا

 • نفوذ پذیری (لوژان)

 • آزمایش بارگذاری نقطه‌ای (پویینت لود تست)

 

آزمایش های صحرایی و برجای خاک

 • پرسیومتری

 • نفوذ پذیری (لوفران ،پورینگ تست و....)

 • SPT, CPT و شلبی

 • برش پره

 • مقاومت الکتریکی

 • دان هول (تعیین سرعت امواج P,S )

 • بارگذاری صفحه ای

 • ژئوفیزیک دان هول