خدمات / ژئوتکنیک/خدمات مهندسی ژئوتکنیک

خدمات مهندسی ژئوتکنیک

 

ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک

تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی طراحی سازه ای

تعیین نوع پی، عمق پی گذاری، اصلاح پی

طبقه بندی خاک و سنگ

نشست خاک، الاستیک و تحکیمی

تعیین پارامترهای دینامیکی خاک

اصلاح و تعیین پتانسیل روانگرایی خاکها

طراحی گودبرداری در زمینهای ناپایدار

پایدار سازی فونداسیون ها

مطالعات لرزه زمین ساخت

مطالعه و طراحی تونل های معدنی، آب، راه و سایر فضاهای زیرزمینی و طراحی سیستم های نگهداری

مطالعه و طراحی پی، تهیه نقشه های اجرایی و سازه ای پی

شناخت لایه های زیر سطحی

نظارت کارگاهی پروژه های ژئوتکنیکی، معدنی و عمرانی

تحلیل پایداری شیروانیها

ابزار بندی و رفتارنگری

تهیه ی نقشه های زمین شناسی

آنالیز قیمت و تهیه ی اسناد مناقصه ژئوتکنیک