خدمات / ژئوتکنیک/پروژه‌های ژئوتکنیک و آزمایشهای برجا

پروژه‌های ژئوتکنیک و آزمایشهای برجا

سوابق و تجربیات شرکت آزمونه فولاد در انجام حفاریهای ژئوتکنیکی و انجام آزمایشهای برجای مکانیک سنگ به شرح  جدول ذیل می باشند :

 

رديف

موضوع قرارداد

كارفرما

تاريخ

خاتمه

مبلغ اولیه پیمان

)ريال(

1

مطالعات تکمیلی مرحله دوم ژئوتکنیک، مکانیک سنگ، منابع قرضه و هیدروژئولوژی ساختگاه سد بهشت‌آباد

شرکت توسعه‌ منابع آب‌ونیروی‌ایران

95/05/30

59.648.322.092

2

مطالعات‌ژئوتکنیک‌ومقاومت‌مصالح‌مرحله‌دوم سدمخزنی و نیروگاه چومان (واقع در استان کردستان)

شرکت توسعه‌ منابع آب‌ونیروی‌ایران

95/2/22

23.705.728.548

3

اجرای عملیات ژئوتکنیک طرح انتقال آب به شهر کرمان از سد صفارود

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

94/06/15

12.501.900.103

4

عملیات مطالعات ژئوتکنیک طرح سد ونیروگاه کارون 2

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

93/07/13

21,363,737,372

5

حفاری ژئوتکنیک پیت گسترش معدن چادرملو به منظور پایداری دیوارهها

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

93/08

17.644.922.361

6

انجام آزمونهای مکانیکی سنگ و خاک عملیات پایداری دیوارههای معدن چادرملو

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

93/10/07

3.629.635.697

7

مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه انتقال آب الموت رود به قزوین

شرکت آب منطقهای قزوین

91/01/31

15,007,847,090

8

مطالعات ژئوتکنیک سامانه انتقال آب سد لار به کلان

شرکتآبمنطقهای تهران

93/04/15

14.760.299.910

9

ژئوتکنیک طرح سامانه انتقال آب از سد لیله به اراضی جوانرود

توسعه منابع آب و نیروی ایران

93/12/29

14.759.937.435

10

خدماتمشاورهژئوتکنیکومقاومتمصالحمرحلهاول
طرح
سدنیروگاهپیرتقی

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

93/07/30

14,546,207,135

11

حفاری‌اکتشافی‌تکمیلی، حفرگاریهای‌اکتشافی و آزمایشهای‌برجای‌مکانیک‌سنگ طرحسدونیروگاه‌پیرتقی

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

94/12/29

19.717.712.209

12

عملیاتحفاریهایاکتشافیگمانههای مشاهدهای طرحسدمخزنیونیروگاهسیمره

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

89/08

14,468,103,035

13

مطالعات ژئوتكنيك طرح سامانههای انتقال آب از سد پالنگان به روانسر

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

93/03/31

13,602,717,398

14

عملیات ژئوتکنیک مطالعات مرحله دوم طرح سازه های زیرزمینی سد آزاد

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

93/12/29

12.947.879.930

15

حفاریژئوتکنیک،حفرگالریها،تزریق آزمایشی سیمان وآزمایشهایآزمایشگاهی سدخرسان 2

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

87/03

12,628,256,170

16

مظالعات ژئوتکنیک و آزمایشهای برجای مکانیک سنگ سد خرسان 2

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

88/12

3,038,606,728

17

انجام عملیات تکمیلی آزمایشهای برجای مکانیک سنگ طرح سد ونیروگاه خرسان 2

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

89/03

707,000,000

18

حفاریومطالعاتژئوتکنیکوآزمایشهایمصالح تکمیلی
مسیر تونل بهشت آباد

آب منطقهاي اصفهان

89/03

13,695,490,733

19

عملیاتحفاریژئوتکنیک،آزمایشهایصحراییو آزمایشگاهی در مسیر تونل انتقال آب بهشت آباد به زایندهرود در نیمه ورودی

آب منطقهاي اصفهان

86/10

10,886,116,053

20

عملیاتحفاریژئوتکنیک،آزمایشهایصحراییو آزمایشگاهی در مسیر تونل انتقال آب بهشت آباد به زایندهرود در نیمه خروجی

آب منطقهاي اصفهان

86/04

10,708,564,097

21

حفرگالریهای اکتشافی و انجام آزمایشهای برجای مکانیک سنگ در محل سد بهشت آباد

آب منطقهاي اصفهان

89/03

5,408,161,112

22

حفرگالریهای اکتشافی تکمیلی و انجام آزمایشهای برجای مکانیک سنگ ساختگاه سد بهشت آباد

آب منطقهاي اصفهان

89/12

10,544,167,902

23

مطالعات ژئوتکنیک سد بهشت آباد در سال 1375 طی قرارداد شماره 3807/9541 مورخ 18/10/75

آب منطقهاي اصفهان

76/04

415,051,207

24

انجام خدمات مرحله اول مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح خط 2 قطار شهری اصفهان

سازمان قطارشهری اصفهان

94/06/31

12.712.791.300

25

مطالعات ژئوتکنیک تونل انتقال آب از غرب به تهران

آب منطقهاي تهران

84/04

9,948,000,000

26

مطالعات ژئوتکنیک طرح توسعه انتقال آب به چشمه لنگان (طرح انتقال آب زمستانه)

(قرارداد شماره 90/148 مورخ 13/06/90)

آب منطقهاي اصفهان

92/12/29

9,748,802,584

27

عملیاتحفاریهای اکتشافیژئوتکنیک، گالریهایاکتشافی، آزمایشهایآزمایشگاهی و صحراییطرح سدگرشا

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

90/06/31

8,766,707,111

28

مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک، آزمایشهای برجای طرح سدگرشا

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

90/11/30

2.310.852.921

29

حفاریگمانههاوگالریهایاکتشافیوتزریق آزمایشیسیمان، آزمایشهایآزمایشگاهی، حفرچاهکهایدستی، نمونهبرداری و آزمایشهای منابعقرضه طرح سد و نیروگاه کرخه 2

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

92/06/31

8,759,691,624

30

عملیات حفاری ژئوتکنیک چاههای مشاهده‌ایی طرح سد و نیروگاه سیمره

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

94/06/31

7,289,802,138

31

حفاری ژئوتکنیک و خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح طرح سد و نیروگاه سردشت

شرکت سپاسد

89/11/30

6,260,957,066

32

ژئوتکنیک مطالعات مرحله دوم طرح سد مخزنی دالکی

آب منطقهای بوشهر

92/07/30

6.043.272.862

33

مطالعات ژئوتکنیک تونل انتقال آب از گوكان به زاينده‌رود

آب منطقهاي اصفهان

84/02

5,374,689,206

34

حفاریومطالعات ژئوتکنیکومقاومتمصالحتکمیلیدر محل گزینهسدطرحانتقالآببهفلاتمرکزیایران

آب منطقهاي اصفهان

88/04

4,998,221,405

35

عملیات ژئوتکنیک و آزمایشهای آزمایشگاهی مطالعاتمرحلهاولطرح نیروگاه تلمبه ذخیرهای ایلام

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

87/07

4,404,305,732

36

عملیات ژئوتکنیکو آزمایشهایآزمایشگاهی مطالعات
طرح نیروگاه تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

90/06/31

4,588,692,686

37

عملیات ژئوتکنیک تکمیلی طرح نیروگاه تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

91/02/08

2.311.761.861

38

خدمات ژئوتکنیک مرحله دوم طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

93/07/15

11.771.021.651

39

مطالعات ژئوتکنیک و تزریق آزمایشی سد باغان

آب منطقهاي فارس

84/03

2,717,471,644

40

حفرگمانهها و آزمایشهای دیلاتومتری ساختگاه سد چمشیر

شرکت سابیر

92/07/27

2.218.530.836

41

حفاریژئوتکنیکوآزمایشهایصحراییوآزمایشگاهی در محل طرح آبرسانیاصفهانبزرگ(شماره88/113مورخ88/2/26)

آب منطقهاي اصفهان

89/03

2,186,912,536

42

عملیاتاکتشافیژئوتکنیکوژئوفیزیکمطالعاتمرحلهاول طرح ساماندهیرودخانهنازیمنطقه بازفت

آبمنطقهای چهارمحالوبختیاری

87/06

1,954,298,180

43

مطالعات ژئوتکنیک تونل انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود (قرارداد 3-42-2 مورخ 79/1/15)

سازمان آب منطقهاي تهران

79/11

1,884,679,074

44

مطالعات ژئوتکنیک و تزریق آزمایشی مرحله دوم سد جنگآباد

آب منطقهاي اصفهان

86/01

1,696,908,060

45

مطالعات ژئوتکنیک و تزریق آزمایشی و حفاریهای اکتشافی منابع قرضه سدآقبلاغ

(قرارداد اصلی و الحاقیه)

آبمنطقهای چهارمحالوبختیاری

88/04

1,593,895,459

46

آزمایشهای برجا مکانیک سنگ ساختگاه سد کوهرنگ 3

آب منطقهاي اصفهان

91/01/20

1.356.857.751

47

مطالعاتژئوتکنیکوحفاریهایاکتشافیسیستمآبگیری
و
انتقالآبازرودخانهکرهبسبهدشتخانمیرزا

آبمنطقهای چهارمحالوبختیاری

87/09

1,286,235,297

48

مطالعات ژئوتکنیک سد گوکان
(قرارداد 1179/935 مورخ 82/4/29)

آب منطقهاي اصفهان

83/08

484,359,121

49

ِژئوتکنیک طرح تامین آب اراضی گرم آباد و حسین آباد(گردنه خاکی)

آب منطقهاي اصفهان

92/05/24

481.225.150

50

مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک بیمارستان آیت ا.. شهید صدوقی

بیمارستان شهید صدوقی

81/04/26

502.824.864

51

مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشهای برجای سد آغچه (قرارداد 2417/9362 مورخ 79/6/1)

آب منطقهاي اصفهان

79/09

177,829,040

52

مطالعات مرحله دوم طرح سد مخزنی آغچه و بند انحرافی بالادست و مسیر کانالهای انتقال آب

آب منطقهاي اصفهان

80/03

150,588,016

53

مطالعات ژئوتکنیک تونل اصلي انتقال آب از زاينده رود به كاشان (قرارداد 3586/9349 مورخ 79/2/2)

آب منطقهاي اصفهان

79/09

3,671,931,447

54

مطالعات ژئوتکنیک فاز سوم سد سورک
(قرارداد 2722/9541 مورخ 80/9/18)

آب منطقهاي اصفهان

81/06

673,030,662

55

مطالعات ژئوتکنیک سد دهنو سورک طی 2 قرارداد 1 و 6 ماهه (قرارداد 2077/9541 مورخ 79/5/24)

آب منطقهاي اصفهان

80/03

525,237,580

56

مطالعاتژئوتکنیکقطعهدومتونلانتقالآبزایندهرود به کاشان (آببرگلاب شماره 1927/9349 مورخ 81/7/6)

آب منطقهاي اصفهان

83/03

2,117,775,581

57

مطالعات ژئوتکنیک مرحله اول سد جنگ آباد
(قرارداد 4065/9541 مورخ 81/12/28)

آب منطقهاي اصفهان

82/12

1,159,902,775

58

مطالعات ژئوتکنیک تونل دسترسی انتقال آب از زاينده رود به كاشان (آببرگلاب 2687/9349 مورخ 79/8/15)

آب منطقهاي اصفهان

79/12

364,580,000

59

حفاری ژئوتکنیک و تزریق آزمایشی سیمان در محل سد خنچه (شماره 88/173 مورخ 88/08/25)

آب منطقهاي اصفهان

89/09

439,655,521

60

عملیات حفاری اکتشافی معدن ونارچ قم
قرارداد شماره 482182/2 مورخ 1384/12/22

مجتمع معادن منگنز ایران

86/03

4,315,159,000

61

عملیات حفاری اکتشافی معدن ونارچ قم
قرارداد شماره 76234/2 مورخ 76/9/1

مجتمع معادن منگنز ایران

77/04

661,200,000

62

انجام آزمایشهای دیلاتومتری و مطالعات سد سراب تلخ

شرکت توسعه منابع آبونیرویایران

91/05/31

191.101.004

63

مطالعات تراوشات نفتی پالایشگاه شهید منتظری اصفهان

شرکت ژاپنی ITEC

89/01

1,200,000,000

64

مطالعات ژئوتکنیک محل احداث مخازن نفت پالایشگاه شهید منتظری اصفهان

شرکت جندی شاپور

86/09

370,000,000

65

مطالعاتژئوتکنیکمحلاحداثمخازننفت منطقه بهرگان

شرکت لوله پی گستر

87/12

193,000,000

66

مطالعاتژئوتکنیکمحلاحداثمخازننفت منطقه بهرگان

شرکت جندی شاپور

87/12

140,000,000

67

مطالعات ژئوتکنیک مخزن A2 پروژه بهرگان

شرکت جندیشاپور

92/04/31

366.748.648

68

ارائه خدمات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز ذوبآهناصفهان طی3سال 1392 لغایت 1395

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

95/09/30

19.190.352.294

69

ارائه خدمات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز ذوب‌آهن‌اصفهان طی3سال

(قرارداد شماره 120827 مورخ 19/8/86)

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

89/06

12,844,683,345

70

ارائه خدمات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز ذوبآهن اصفهان در3سال

(قرارداد شماره 89010164 مورخ 30/9/89)

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

92/06

19,577,257,964

71

ارائه خدمات ژئوتکنیک و آزمایشهای مصالح و فلزی به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان طی 15 سال

(قرارداد شماره 22950 مورخ 21/6/1371)

شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان

86/03

42,439,941,979

72

مطالعات ژئوتکنیک پروژه کارگاه اکسیژن جدید ذوب‌آهن اصفهان

شرکت صفا فولاد

93/03/04

249.979.539

73

مطالعات ژئوتکنیک ساختمان کوره بلند شماره 3 کارخانه ذوب آهن اصفهان (16گمانه-باگذاری-برش و . . .)

شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان(طرح توازن)

81/12

765,707,711

74

مطالعات ژئوتکنیک توسعه بخش آگلومراسیون کارخانه ذوبآهن اصفهان (15گمانه-باگذاری-برش و . . .)

شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان

81/08

574,825,761

75

مطالعات ژئوتکنیک نیروگاه حرارتی کارخانه ذوبآهن اصفهان (15گمانه-باگذاری-برش و . . .)

شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان

80/06

524,131,810

76

مطالعات ژئوتکنیک کک سازی طرح توازن کارخانه ذوبآهن اصفهان (10گمانه-باگذاری-برش و . . .)

شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان

79/10

360,296,660

77

پروژه مطالعات ژئوتکنیک و حفاری در محل سالن نورد فولاد ازنا

شرکت فولادنوین‌ازنا
مشاور:فولادتکنیک

84/04

150,000,000

78

پروژه مطالعات ژئوتکنیک و حفاری کارخانه چدن میبد

شرکت مهندسی و ساخت میلاد

74/11

40,000,000

79

مطالعات بهسازی لرزهای ساختمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مصلح جمهوری اسلامی ایران

87/03

240,000,000