خدمات / ژئوتکنیک/تجربیات ویژه و نوآوریها

تجربیات ویژه و نوآوریها

 

شرکت آزمونه فولاد (سهامی خاص)

تجارب ویژه ، نوآوری و خلاقیت  در پروژه‌های ژئوتکنیک

کارفرما - مجری طرح

شرح فعالیت

نام پروژه

ردیف

وزارت‌نیروشرکت‌توسعه آب ونیروی‌ایران
آقای مهندس گلابی

تبدیل سیستم آنالوگ تجهیزات جکینگ و برش مستقیم برجا به سیستم دیجیتال و کامپیوتری

مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشهای برجای سدخرسان 2

1

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس ممتازپور
وزارت‌نیروشرکت‌توسعه آب ونیروی‌ایران
آقای مهندس مرعشی

طراحی و ساخت و بکارگیری دبل پکر پنوماتیک مخصوص سیستمهای حفاری وایرلاین جهت انجام آزمایشهای لوژن در گمانه‌های عمیق (بصورت کاملا ابتکاری)

پروژه مسیر تونل انتقال آب بهشت آباد
پروژه مسیر تونل انتقال آب نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام
پروژه مسیر تونل انتقال آب نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان

2

وزارت‌نیروشرکت‌توسعه آب ونیروی‌ایران
آقای مهندس گلابی

ساخت سکوی حفاری ابتکاری برروی رودخانه و نصب دستگاه حفاری بر روی آن و حفاری در وسط رودخانه

حفاری‌ژئوتکنیک،حفرگالریها، تزریق آزمایشی سیمان وآزمایشهای‌آزمایشگاهی سدخرسان 2

3

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس ممتازپور

ثبت رکورد حفاری دوگمانه در تشکیلات آبرفتی دشت اردل بیش از عمق 300 متر

عملیات‌حفاری‌ژئوتکنیک،آزمایشهای‌صحرایی و آزمایشگاهی‌درمسیرتونل‌انتقال‌آب ‌بهشت‌آبادبه‌زاینده رود در نیمه ورودی (انتقال‌آب‌به‌فلات‌مرکزی)

4

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌تهران آقای‌مهندس‌بختیاری

انجام موفقیت‌آمیز پیزومتر مرکب و جدا کردن سفره آب تحت فشار  و معمولی

مطالعات ژئوتکنیک تونل‌انتقال‌آب‌ازغرب‌به‌تهران

5

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس ممتازپور

عملیات ابتکاری و موفقیت‌آمیز منحرف نمودن مسیر کربارل با زاویه مناسب برای عبور از گیرافتادگی تجهیزات در عمق 327 متری وادامه‌حفاری‌تاعمق610 متر

عملیات‌حفاری‌ژئوتکنیک،آزمایشهای‌صحرایی و آزمایشگاهی‌درمسیرتونل‌انتقال‌آب‌بهشت‌آبادبه‌زاینده رود در نیمه خروجی (انتقال‌آب‌به‌فلات‌مرکزی)

6

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس ممتازپور

 

مطالعات ژئوتکنیک و حفاری پروژه تونل اصلی انتقال آب به کاشان

7

وزارت‌نیروشرکت‌توسعه آب ونیروی‌ایران
آقای مهندس گلابی

 

مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشهای برجای سدخرسان 2

8

وزارت‌نیروشرکت‌توسعه آب ونیروی‌ایران
آقای مهندس گلابی

حمل تجهیزات جکینگ و برش مستقیم برجا به داخل یک گالری در بدنه یک پرتگاه به ارتفاع 120 متر و حذف هلی‌برد

مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشهای برجای سدخرسان 2

9

وزارت‌نیروشرکت‌توسعه‌آب‌ونیروی‌ایران آقای‌مهندس‌جوادی

ساخت سکوی حفاری ابتکاری در وسط رودخانه با استفاده از سنگریزه و نصب دستگاه حفاری در وسط رودخانه بر روی آن

خدمات‌مشاوره‌ژئوتکنیک‌و‌مقاومت‌مصالح‌مرحله اول‌طرح‌سد‌نیروگاه‌پیرتقی

10

وزارت‌نیروشرکت‌توسعه‌آب‌ونیروی‌ایران آقای‌مهندس‌رهبری

حفاری بیش از 6000 متر گمانه مشاهده‌ای در مدت فقط 8 ماه

عملیات‌حفاری‌های‌اکتشافی‌گمانه‌های مشاهده‌ای طرح‌سد‌مخزنی‌و‌نیروگاه‌سیمره

11

وزارت‌نیروشرکت‌توسعه‌آب‌ونیروی‌ایران
آقای‌دکتر رستم‌آبادی

حذف عملیات هلی‌برد بوسیله دمونتاژ و انتقال تجهیزات و ماشینهای حفاری

حفاریهای ‌ژئوتکنیک‌، گالری‌های‌اکتشافی‌، آزمایش‌های‌آزمایشگاهی و صحرایی‌طرح‌سدگرشا

12

شرکت معادن منگنز ایران

ثبت‌رکوردحفاری‌گمانه‌عمیق زاویه‌دار به عمق 801 متر و زاویه 20 درجه (حفاری زاویه‌دار در گمانه BH121)

پروژه حفاریهای اکتشافی معادن ونارچ قم

13

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس ممتازپور

ثبت‌رکوردحفاری‌گمانه‌عمیق زاویه‌دار به عمق 601 متر و زاویه 30 درجه (حفاری زاویه‌دار در گمانه BH10)

مطالعات ژئوتکنیک و حفاری پروژه تونل اصلی انتقال آب به کاشان

14

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس ممتازپور

ثبت‌رکوردحفاری‌گمانه‌عمیق ژئوتکنیک به عمق 710 متر در گمانه BH4 و 716 متر گمانه BH3

عملیات‌حفاری‌ژئوتکنیک،آزمایشهای‌صحرایی و آزمایشگاهی‌درمسیرتونل‌انتقال‌آب‌بهشت‌آبادبه‌زاینده رود در نیمه خروجی (انتقال‌آب‌به‌فلات‌مرکزی)

15

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس ممتازپور

دراقدامی‌ابتکاری‌تبدیل‌دستگاههای حفاری سیستم متریک به سیستم وایرلاین در حین کار و انجام موفقیت آمیز حفاری

مطالعات ژئوتکنیک و حفاری پروژه تونل اصلی انتقال آب به کاشان

16

مجتمع معادن منگنز ایران

منحرف کردن گمانه BH16 در پروژة ونارچ قم در عمق 300 متری و ادامه حفاری تا عمق 610 متر

عملیات حفاری اکتشافی معدن ونارچ قم

17

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس قدیری

منحرف کردن گمانه T34 در پروژه تونل انتقال آب گوکان در عمق 150 متری و ادامه حفاری تا عمق 550 متر

مطالعات ژئوتکنیک تونل انتقال آب ازگوكان به زاينده رود

18

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - آقای مهندس مرعشی

منحرف کردن گمانه TZ12 در نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام در عمق 250 متری و سپس ادامه حفاری تا عمق 425 متری

عملیات ژئوتکنیک و آزمایشهای آزمایشگاهی مطالعات‌مرحله‌اول‌طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام

19

سازمان‌آب‌منطقه‌ای‌اصفهان آقای‌مهندس ممتازپور

290متر حفاری در تشکیلات مچاله شونده در رسوبات مارنی دشت اردل

عملیات ژئوتکنیک، آزمایشهای صحرایی ‌و آزمایشگاهی مسیرهای تونل انتقال آب بهشت آباد به زاینده‌رود

20