خدمات / ژئوتکنیک/آزمایشهای آزمایشگاهی

آزمایشهای آزمایشگاهی

آزمایش های آزمایشگاهی

آزمايش سه محوریUU,CU,CD ( نمونه های به قطر1/5 تا 9 اينچ )

آزمايش برش مستقيم (6x6 تا 30 30x سانتيمتر )

آزمايش نفوذپذيری خاک( نمونه های به قطر1/5 تا 9 اينچ )

آزمايش تحكيم و تورم ( نمونه های به قطر2 تا 10 اينچ )

آزمايش تراكم خاک

اندازه گيری دانسيته ماكزيمم و مينيمم خاک

تعيين واگرائی خاک ، پين هول ، هيدرومتر مضاعف

دانه بندی خاک و آزمايش های هيدرومتری

تعيين حدود استحكام خاک ( حد روانی ، حد خميری ، حد انقباض )

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه مکانیک سنگ شرکت آزمونه فولاد

آزمايش سه محوری سنگ برای نمونه های به قطر 47،54،61،72،83 میلیمتر

آزمايش برش مستقيم سنگ در امتداد سطوح ضعف تا ابعاد 30x30 سانتی متر

آزمايش تک محوری سنگ همراه اندازه گیری کرنش های طولی وجانبی بصورت دیجیتال و آنالوگ

تعيين سرعت موج طولی و برشی در سنگ

تعيين دوام سنگ

تعيين مقاومت كششی سنگ به روش برازيلی

تعيين مقاومت خمشی سنگ

تعيين مقاومت بار نقطه ای سنگ

تعيين تورم محوری آزاد و فشار تورمي سنگ

تعيين دانسيته ، تخلخل ، رطوبت و خواص شاخص سنگ

اندازه گيری مدول های الاستيک سنگ ، مدول يانگ ، نسبت پواسان