خدمات / ژئوتکنیک/سوابق آزمایشهای برجا

سوابق آزمایشهای برجا

 

سوابق و تجربیات شرکت آزمونه فولاد در انجام آزمایشهای برجای مکانیک سنگ به شرح  جدول ذیل میباشند :

 

آزمایش جکینگ (بارگذاری صفحه‌ای)

ردیف

سال

محل پروژه

تعداد

1

 

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح خرسان 2

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

14

2

 

آزمایشهای برجا مکانیک سنگ ساختگاه سد کوهرنگ 3

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

6

3

 

حفرگالریهای اکتشافی و انجام آزمایشهای برجای مکانیک سنگ در محل سد بهشت آباد

کارفرما: آب منطقه‌ای اصفهان

10

4

 

عملیات‌اکتشافی‌ژئوتکنیک‌و‌ژئوفیزیک‌مطالعات‌مرحله‌اول طرح ساماندهی‌رودخانه‌نازی منطقه بازفت

کارفرما: آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

15

5

92-93

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح سد جریانی کارون 2

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

12

 

آزمایش برش مستقیم برجا

ردیف

سال

محل پروژه

تعداد

1

 

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح خرسان2

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 

2

 

حفرگالریهای اکتشافی و انجام آزمایشهای برجای مکانیک سنگ در محل سد بهشت آباد

کارفرما: آب منطقه‌ای اصفهان

 

3

93

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح سد جریانی کارون 2

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

3

 

آزمایش دیلاتومتری

ردیف

سال

محل پروژه

تعداد

1

 

حفرگالریهای اکتشافی و انجام آزمایشهای برجای مکانیک سنگ در محل سد بهشت آباد

کارفرما: آب منطقه‌ای اصفهان

82

2

 

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح خرسان 2

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

6

3

 

عملیات‌اکتشافی‌ژئوتکنیک‌و‌ژئوفیزیک‌مطالعات‌مرحله‌اول طرح ساماندهی‌رودخانه‌نازی‌منطقه بازفت

کارفرما: آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

70

4

 

انجام آزمایشهای دیلاتومتری سد زرانی میناب

23

5

 

انجام آزمایشهای کنترل کیفی مصالح و آزمایشهای تکمیلی در محل سد داریان

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیرو

5

6

 

انجام آزمایشهای دیلاتومتری جهت سد سراب تلخ خرم آباد

34

7

؟؟

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح سد جریانی کارون 2، فاز اول

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 

8

92

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح و نیروگاه قزل اوزن (پیرتقی)، فاز اول

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

9

9

92

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

17

10

92-93

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح سد جریانی کارون 2، فاز دوم

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

35

11

94

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ طرح و نیروگاه قزل اوزن (پیرتقی)، فاز دوم

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

23