خدمات / ژئوتکنیک/گمانه‌های عمیق

گمانه‌های عمیق

 

کارفرما

سال قرارداد

زمان حفاری (ماه)

قطر انتهای گمانه

عمق (متر) و
زاویه‌حفاری (درجه)

نام گمانه

موضوع قرارداد

رديف

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

86

4

NQ

30

434

BH-13a

مطالعات ژئوتکنیک وآزمایشهای مصالح تکمیلی مسیر تونل بهشت‌آباد

1

5

NQ

قائم

470

TB-8

2

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

84

8

NQ

قائم

610

BH-16

مطالعات ژئوتکنیک در مسیر تونل انتقال آب بهشت‌آباد به زاینده‌رود در نیمه ورودی

3

8

BQ

قائم

502

BH-12a

4

8

BQ

قائم

550

TB-9a

5

4

NQ

قائم

560

TB-9b

6

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

83

6

NQ

قائم

716

BH-3

مطالعات ژئوتکنیک در مسیر تونل انتقال آب بهشت آباد به زاینده‌رود در نیمه خروجی

7

7

NQ

30

710

BH-4

8

4

NQ

قائم

545

BH-5

9

4

NQ

قائم

485

BH-6

10

5

NQ

قائم

507

BH-7

11

5

NQ

قائم

460

BH-8

12

5

NQ

قائم

560

BH-9

13

4

NQ

قائم

431/2

BH-14

14

6

NQ

قائم

620

BH-15

15

شرکت آب منطقه‌اي‌اصفهان‌

82

4

NQ

قائم

500

T-3

مطالعات ژئوتکنیک تونل‌انتقال‌آب از گوكان به زاينده‌رود

16

4

NQ

قائم

450

T-4

17

4

NQ

قائم

450

T-5

18

شرکت آب منطقه‌اي تهران

82

4

NQ

قائم

460

BH-25

مطالعات ژئوتکنیک تونل‌انتقال‌آب‌ازغرب‌به‌تهران

19

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

86

6

86

قائم

424/9

TZ-12

عملیات ژئوتکنیک مطالعات مرحله‌اول‌ طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای ایلام

20

3

86

قائم

400

TZ-13

21

مجتمع معادن منگنز ایران

85

5

BQ

20

801

BH-121

عملیات حفاری اکتشافی معدن ونارچ قم (قرارداد 482182/2)

22

5

BQ

قائم

800

BH-115

23

4

NQ

15

698

BH-118

24

4

NQ

20

559

BH-116

25

4

NQ

قائم

586

BH-117

26

4

NQ

قائم

614

BH-114

27

مجتمع معادن منگنز ایران

76

4

NQ

20

420

BH-113

عملیات حفاری اکتشافی معدن ونارچ قم (قرارداد 76234/2)

28

شرکت آب منطقه‌ای قزوین

89

4

NQ

قائم

610

BH3

مطالعات ژئوتکنیک طرح انتقال آب الموت رود به قزوین 

29

4

NQ

قائم

594

BH4

30

5

BQ

قائم

784/2

BH5

31

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

81

4

NQ

قائم

402

BH-7

مطالعات ژئوتکنیک قطعه دوم تونل آبرسانی به کاشان 

32

4

NQ

قائم

411

BH-8

33

5

NQ

قائم

447

BH-9

34

5

BQ

25

610

BH-10

35

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

90

4

NQ

15

525/2

BH-T4

عملیات ژئوتکنیک طرح انتقال آب زمستانه

36

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

88

5

NQ

قائم

550

BH-29

عملیات ژئوتکنیک مطالعات‌ ‌طرح نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان

37

4

NQ

20

434

BH-30

38