خدمات / آموزش و مشاوره/لیست گواهینامه ها

لیست گواهینامه ها

 

نوع گواهینامه

رتبه/سطح

شركت گواهي دهنده

تاریخ اخذ

1

گواهینامه

ISO 9001:2008

بین المللی

BRSامریکا

2013

2

IWA2:2007

آموزش برون سازمانی

BRSامریکا

2013

3

QHSE-MS

ایمنی بهداشت و محیط زیست

BRSامریکا

2013

4

گواهینامه آموزش

رتبه اول در سطح ملی

در زمینه مقاومت مصالح و متالورژی

اداره کل آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد

1391

5

گواهینامه تأیید صلاحیت آموزشی

در زمینه آموزش بازرسی فنی و جوش

شرکت ملی نفت ایران

1391

6

پروانه کارشناس حقوقی استاندارد

آموزش

(تأییدیه مرکز آموزش)

سازمان ملی استاندارد ایران

1391