خدمات / کالیبراسیون/لیست گواهینامه ها

لیست گواهینامه ها

 گواهینامه‌های صلاحیت، مجوزهای حرفه‌ای و پروانه‌های فنی اخذ شده

   

 

نوع گواهینامه

رتبه/سطح

شركت گواهي دهنده

اولین سال اخذ

1

آزمایشگاه مورد تأیید از لحاظ ISO 17025

ISIRI-ISO/IEC 17025

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه

DNW  اتریش

2014

2

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17025

در سطح ملی

درزمینه کالیبراسیون

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

3

گواهینامه

ISO 9001:2008

بین المللی

BRS امریکا

2013

4

QHSE-MS

ایمنی بهداشت و محیط زیست

BRS امریکا

2013