خدمات / کالیبراسیون/تجهیزات

تجهیزات

تجهیزات

نمایشگر 4 کاناله با لودسل های 300KN, 100KN, 5KN, 2KN

نمایشگر تک کاناله با لودسل 1000KN

عملکرد کلیه تجهیزات توسط آزمایشگاه معتبر بین المللی در آلمان صحه گذاری گردیده است.