خدمات / کالیبراسیون/افتخارات

افتخارات

افتخارات:


آزمایشگاه نمونه کشوری کالیبراسیون سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1392 گـواهیـنامه تائیـد صــلاحیـت

ISIRI-ISO/IEC 17025 انجـام خـدمـات کالیبراسیون نیرو از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

آزمایشگاه کالیبراسیون همکار سازمان ملی استاندارد ایران