خدمات / کالیبراسیون/اهداف پیش رو

اهداف پیش رو

اهداف پیش رو

گسترش بازار کاری و افزایش سهم بازار

ارائه خدمات دقیق کالیبراسیون

توسعه آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو به کالیبره تجهیزات کششی

راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات آزمایش های غیر مخرب از جمله

   RT, UT, PT, MT, VT