خدمات / بازرسی فنی/پروژه های بازرسی فنی

پروژه های بازرسی فنی

لیست پروژه‌های بازرسي‌ انجام شده یا در دست اجرای شرکت آزمونه‌فولاد :

رديف

شـــــرح
 

كارفرما

                الف - ارائه خدمات بازرسی به صنایع فـولاد

1

بازرسی‌فنی‌ونظارت برعملیات‌بازسازی‌و تقویت‌وآزمایشهای‌غیرمخرب پروژه مخزن موازنه اکسیژن ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

2

بازرسی فنی و نظارت بر ساخت پروژه لانسهای اکسیژن ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

3

بازرسی فنی صبا فولاد زاگرس در شهرکرد

صبا فولاد زاگرس

4

ارائه خدمات بازرسی فنی مورد نیاز ذوب‌آهن اصفهان طی 4 قرارداد از سال 1371 تا کنون

ذوب آهن اصفهان

5

بازرسی فنی نظارت جرثقیلهای 65-80 و 180 تنی فولادسازی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

6

بازرسی فنی و نظارت بر عملیات ساخت 20 عدد لاکت و اپیکات ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

7

بازرسی فنی پروژه تقویت بالکهای کارگاه ریخته گری ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

8

بازرسی فنی پاتیلهای فولاد آلیاژی یزد در یزد

فولاد آلیاژی یزد

9

بازرسی فنی و نظارت بر عملیات مونتاژ و جوشکاری کارگاه پرس ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

10

بازرسی فنی و نظارت برساخت تلشکی مربوط به جرثقیلهای12و13فولادسازی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

11

بازرسی فنی و نظارت بر عملیات ساخت قلاب 90 تنی مربوط به فولادسازی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

12

بازرسی فنی و نظارت بر عملیات ساخت برج پائیدن گردان شماره 1 و 2 Ladle Taret ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

13

پروژه بازرسی فنی طرح توسعه کنستانتره فولاد سیرجان- در اصفهان ،کرمان، تهران، ساوه، بابل و..

شرکت هولدینگ توسعه منابع معدنی خاورمیانه فولاد سیرجان ایرانیان

14

پروژه بازرسی فنی گندله سازی فولاد سیرجان در اصفهان، کرمان ،تهران،ساوه ،بابل و..

15

پروژه بازرسی فنی مجتمع فولاد سازی بردسیر در اصفهان، کرمان، تهران، ساوه، بابل و..

16

بازرسی فنی ارابه های فولاد بر مربوط به فولادسازی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

17

بازرسی فنی درپوش L.F مربوط به فولادسازی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

18

بازرسی فنی پاتیلهای حمل فولاد و چدن مربوط به فولادسازی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

19

خدمات مشاوره و بازرسی فنی ذوب آهن از سال 1371 تا کنون

ذوب آهن اصفهان

20

بازرسی‌فنی‌و نظارت‌برعملیات‌ومونتاژوجوشکاری‌آسانسورکوره‌بلندذوب‌آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

21

بازرسی اسکلت فلزی سقف و ستون سالن ریخته گری مداوم فولاد سازی با مشارکت مت پروم روسیه

ذوب آهن اصفهان

22

آزمایشگاه رادیوایزوتوپ و نگهداری دروازه ایمنی و آهن قراضه ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان

23

بازرسی فنی و  انجام آزمایش مخرب و غیرمخرب اسکلت فلزی سالن ریخته گری ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان

ب- ارائه خدمات بازرسی به صنایع مرتبط با آبرسانی و تجهیزات آب

1

بازرسی فنی و انجام آزمایشهای غیرمخرب و مخرب تونل سوم کوهرنگ در آصفهان، شهرکرد وتهران

شرکت تابلیه

2

بازرسی فنی و انجام آزمایشهای غیرمخرب شیرآلات سد سیوند در شیراز و تهران

آب منطقه ای فارس - بوشهر

3

بازرسی فنی و انجام پرتونگاری و نظارت بر ساخت و نصب دریچه های سرریز سد سیونددر شیراز، اصفهان وتهران

آب منطقه ای فارس - بوشهر

4

بازرسی فنی و انجام پرتونگاری تجهیزات هیدرومکانیکال سد تنگاب فیروزآباددر شیراز، اصفهان وتهران

آب منطقه ای فارس - بوشهر

5

بازرسی فنی و انجام آزمایشهای پرتونگاری پروژه تکیلی مخازن پیلاف در اصفهان

آب منطقه ای صفهان

6

بازرسی فنی لوله های انتقال آب به شهرهای حاشیه خلیج فارس در اصفهان

شرکت سدید

7

بازرسی فنی و  آزمایش پرتونگاری پروژه انتقال آب اصفهان بزرگ در اصفهان

آب منطقه ای اصفهان

8

بازرسی‌فنی‌ونظارت‌برعملیات‌ساخت‌واجرای‌پوشش‌ولوله‌های پروژه‌آبرسانی‌به‌شهرساری دراصفهان وساری

آب منطقه ای مازندران

9

بازرسی فنی و نظارت برعملیات ساخت لوله‌های پروژه آبرسانی به لامرد در تهران و شیراز

آب منطقه‌ای فارس-بوشهر

10

بازرسی‌فنی‌ونظارت‌برساخت‌لوله‌واجرای‌پوشش‌پروژه‌لوله‌های‌سیفون‌خیرودکانال‌انتقال‌آب‌چالوس در اصفهان و چالوس

شهرداری چالوس

11

بازرسی فنی تجهیزات هیدرومکانیکال تونل 3 کوهرنگ در اصفهان، شهرکردو تهران

آب منطقه ای اصفهان

12

بازرسی فنی و نظارت بر ساخت لوله های طرح انتقال آب از سد کمال صالح به اراک در اصفهان

آب منطقه ای تهران

13

بازرسی فنی و نظارت بر ساخت 33 کیلومتر لوله درز مستقیم مربوط به طرح آبرسانی به لامرددراصفهان

آب منطقه‌ای فارس-بوشهر

14

بازرسی فنی و نظارت بر ساخت بخشی از لوله های طرح انتقال آب به لارستان در اصفهان

آب منطقه‌ای فارس-بوشهر

15

بازرسی فنی و نظارت بر ساخت شیرآلات و اتصالات فولادی طرح آبرسانی به دشت لیشتردر اصفهان

آب منطقه‌ای فارس-بوشهر

16

بازرسی فنی خطوط لوله طرح آبرسانی به کاشان در کاشان

آب منطقه ای اصفهان

17

بازرسی فنی ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال سد سیوند در اصفهان، تهران وشیراز

آب منطقه‌ای فارس-بوشهر

شرکت مهاب قدس

شرکت زایندآب

18

بازرسی فنی ساخت لوله های پروژه آبرسانی به قم (قمرود) در اصفهان

19

بازرسی فنی نصب تاسیسات فلزی سد قره آقاچ در اصفهان

20

بازرسی فنی ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال سد سیوند در اصفهان، تهران وشیراز

آب منطقه‌ای فارس-بوشهر

ج- بازرسی کالا

1

بازرسی واحدهای تولیدیدر سطح استان اصفهان از سال 1391

اداره کل استاندارد اصفهان

2

بازرسی عمومی ونظارت بر واحدهای صنفی وخدماتی اصفهان

اداره کل استاندارد اصفهان

د- بازرسی خارج از کشور

1

بازرسی ورقهای بالکهای فولاد سازی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

2

بازرسی واتروالهای بویلرهای نیروگاه شهید اصفهان

نیروگاه اصفهان

3

بازرسی تامین قطعات یدکی فید پمپهای نیروگاه اصفهان

تابان نیرو

4

بازرسی تامین قطعات یدکی نیروگاه اصفهان

تابان نیرو

هـ- ارائه خدمات بازرسی به پروژه‌های مرتبط با صنایع نفت و گاز

1

بازرسی‌فنی و آزمایشهای مخرب و غیرمخرب اسکلت‌فلزی کارخانه پالایش گاز هاشمی‌نژاد در اصفهان و مشهد

شرکت‌پالایش‌گازهاشمی‌نژاد

2

بازرسی‌فنی‌وانجام‌آزمایشهای‌غیرمخرب تعمیرات‌اساسی‌شرکت صنایع‌شیمیائی ایران (LAB) در اصفهان

شرکت صنایع شیمیائی ایران

3

بازرسی و نظارت برساخت و آزمایشهای مخرب و غیرمخرب بویلرهای پالایش نفت اصفهان در اصفهان

شرکت پالایش نفت اصفهان

4

ارائه خدمات بازرسی و نظارت برساخت و انجام آزمایشهای مخرب و غیرمخرب مخازن تحت‌فشار شرکت پالایش نفت سپاهان در اصفهان

شرکت پالایش نفت سپاهان

5

بازرسی فنی و انجام آزمایشهای مخرب و غیرمخرب تجهیزات فاز 17 و 18 پارس جنوبی در اصفهان

شرکت دما فین

و- بازرسی مرتبط با سایر صنایع یا سازه های ساختمانی

1

بازرسی فنی وانجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب پل فلزی شهرداری محمدیه

شهرداری قزوین

2

بازرسی فنی و  انجام آزمایش مخرب و غیرمخرب اسکلت فلزی پل بعثت درچه اصفهان

شهرداری درچه

3

بازرسی فنی وانجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب پل فلزی شهرداری محمدیه

شهرداری قزوین

4

بازرسی جوش سازه‌های فلزی فن آسیاب سیمان ، انتقال سیمان، سازه تغذیه سیمان و تغذیه آسیاب

شرکت سیمان سپاهان

5

بازرسی فنی وانجام آزمایشهای غیر مخرب پروژه خطوط انتقال گاز متروی اصفهان

سازمان قطار  شهری

6

بازرسی فنی وانجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب سالن های چهارگانه دپوی کاوه مترو

سازمان قطار  شهری

7

بازرسی فنی وانجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب ایستگاه تختی متروی اصفهان

سازمان قطار  شهری

8

بازرسی فنی وانجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب سالن های چهارگانه دپوی کاوه مترو

سازمان قطار  شهری

9

بازرسی فنی و انجام آزمایش های غیرمخرب مربوط به پروژهای شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

10

بازرسی فنی وانجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب ترمینال مسافر بری شهرداری زرین شهر

شهرداری زرین شهر

11

بازرسی فنی وانجام آزمایشهای غیر مخرب استادیوم ورزشی فولاد شهر

ذوب آهن اصفهان

12

بازرسی و کنترل کیفی جوش و آزمایشهای مخرب و غیرمخرب پروژه‌های مسکن مهر سازمان عمران فولادشهر

عمران شهر جدید فولادشهر

13

بازرسی فنی و انجام آزمایش مخرب و غیرمخرب کتابخانه مرکزی شاهین شهراصفهان

شهرداری شاهین شهر

14

بازرسی جوش و آزمایشهای مخرب و غیر مخرب اتصالات فلزی اسکلات فلزی کتابخانه مرکزی سالن ورزشی خانه کارگر و دبستان ردانی پور

شهرداری شاهین شهر