خدمات / بازرسی فنی/بازرسی کالا

بازرسی کالا

خدمات بازرسی کالا شامل

بازرسی و نمونه برداری از محصولات استاندارد شده

بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی