خدمات / بازرسی فنی/تجربیات ویژه

تجربیات ویژه

خلاقیت، نوآوری،  ابتکار و تجربیات ویژه در پروژه های مشاوره بازرسی فنی و آزمایشگاه متالورژی

 

ردیف

شرح خلاقیت و ابتکار صورت گرفته در پروژه

عنوان پروژه

نام کارفرما

1

بازرسی فنی و نظارت بر ساخت اولین سری لانس های اکسیژن کارگاه فولادسازی که با موفقیت در ایران ساخته شد. اینکار پس از چندین مرحله ساخت که با عدم موفقیت جوشکاری قطعات مس به مس و مسبهفولادبوجود آمدهبود، بهاینشرکتواگذارشد. پسازتحقیقاتبا ارائهروشکار وپیشنهادمناسبترین سیمجوش باموفقیتانجامشد.ودررکوردگیری بنا به اظهارمسئولینوقتفولادسازیدرحدمشابهخارجیبود.

بازرسی فنی و انجام تستهای مخرب و غیر مخرب مربوط به قرارداد 22950 ذوبآهن اصفهان طی سالهای 84 تا 86

ذوب آهن اصفهان

2

بازرسی فنی و ارائه روش جوشکاری اولین Ladel Tarret ساخته شده در ایران که در شرکت مرآت پولاد سپاهان ساخته و بازرسی فنی آن از طرف ذوب آهن به این شرکت محول گردیدوباارائهمناسبترین W.P.S و انجام P.Q.R و Sequence جوشکاری همراهباانجام آزمایشهای بهموقع و کنترل ابعادی توسط شرکتآزمونهفولاد ، این قطعه با مناسبترین وضعیت ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت که به دنبال آن با ساخت لدل تارت بعدی نیاز بازار ایران مرتفع گردید.

 

ذوب آهن اصفهان

3

ارائه موفق ترین روش تعمیر و ترمیم ستونها و بالک های جرثقیل سقفی کارگاه فولادسازی که پس از چندین مرحله تلاش ناموفق زمانیکه کار کنترل و بازرسی به این شرکت محول گردید با ارائه Sequence جوشکاری و انتخاب جوشکار ماهر به تعداد کافی بدون آنکه وقفه ای در تولید پیش بیاید و در فاصله زمانی محدود،رفت و آمد جرثقیل انجام گرفت.

 

ذوب آهن اصفهان

4

تست R.T  وU.T  بدنه کائوپر وکوره بلند شماره 3 با ضخامت بالا و در ارتفاع

 

ذوب آهن اصفهان

5

انجام ابتکاری ضخامت سنجی به روش آلتراسونیک بر روی اکونومایزر و تشخیص توزیع دانهبندی عناصرآلیاژی فولاد

 

ذوب آهن اصفهان

6

ارائه مقاله در سمینار دانشگاهی با عنوان "آزمایشهای غیرمخرب برروی قسمتهای کنترلی هواپیماهای بوئینگ"

سمینار تخصصی آزمایشهای غیر مخرب در دانشگاه کرج (سال 85)

دانشگاه کرج

7

طراحی و ساخت فیکسچر کشش جهت آزمایش چسبندگی لایههای عایق به بلوکهای سیمانی در بخش فلزی و بازرسی فنی شرکت آزمونه فولاد

در نتیجه این ابتکار صورت گرفته نیروی کم مورد نیاز جهت آزمایش با دقت بالا و لزوم اعمال نیرو به صورت کاملاً محوری در راستای محل چسبندگی تسمه لاستیکی به بلوک سیمانی و عدم تحرک بلوک به کمک فیکسچر قابل توجه میباشد.

قرارداد انجام خدمات بازرسی فنی مورد نیاز ذوب آهن اصفهان

شماره 120721

طی سالهای 86 تا 89

ذوب آهن اصفهان

8

پرتونگاری در شرایط بسیار سخت و غیر ایمن در ارتفاع بالا در یوتیلایزرهای فولاد سازی

در این تجربه ویژه به دلیل شرایط حساس زمانی برای راه اندازی تجهیزات و همچنین مشکلات بهرهبرداری کارفرمای محترم عملیات پرتونگاری با روشهای خاصی و بصورت کاملا ابتکاری و خلاقانه در حداقل زمان ممکن و با میزان پرتونگاری قابل قبول صورت پذیرفت.

 

9

طراحی یک سیستم نرم افزاری با قابلیتهای فراوان در محیط Windows جهت انجام محاسبات تنش و ازدیاد طول نسبی (Elongation) در آزمایشات کشش.

در نتیجه طراحی سیستم فوق محاسبات مهندسی مربوطه با دقت بسیار بالا و در مدت زمان بسیار اندک صورت گرفته و قابلیت تشخیص خطاهای انسانی مربوط به ثبت و ورود اطلاعات به نرم افزار فوق را دارا میباشد.

پروژه و قراردادهای بخش بازرسی شرکت