خدمات / بازرسی فنی/لیست گواهینامه ها

لیست گواهینامه ها

گواهینامه‌های صلاحیت، مجوزهای حرفه‌ای و پروانه‌های فنی اخذ شده

 

 

نوع گواهینامه

رتبه/سطح

شركت گواهي دهنده

اولین سال اخذ

1

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

(رتبه بندی)

پایه 1 بازرسی فنی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1373

2

پروانه فنی و مهندسی

تخصصهایمهندسی‌مواد و زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

وزارت صنایع و معادن

1384

3

پروانه صلاحیت شرکتهای آزمایشگاهی

پایه 2 جوش

اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

1391

4

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17025

در سطح ملی - در زمینه آزمونهای متالورژی و مصالح

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

5

آزمایشگاه مورد تأیید از لحاظ ISO 17025

ISIRI-ISO/IEC 17025

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه

DNW  اتریش

2014

6

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

در زمینه بازرسی جوش و آزمایشهای غیر مخرب سازه‌های فلزی

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

7

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

بازرسی مخازن تحت فشار

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

8

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

بازرسی جایگاه‌های سوخت‌گیری

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1393

9

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

بازرسی و نظارت بر آزمون‌های سیلندرهای گاز

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1393

10

گواهینامه

ISO 9001:2008

بین المللی

BRS امریکا

2013

11

QHSE-MS

ایمنی بهداشت و محیط زیست

BRS امریکا

2013

12

پروانه اشتغال به کار با پرتو

جهت کار با 7 منبع نیرو

سازمان انرژی اتمی ایران

1391

13

پروانه بازرسی کالا

بازرسی در سطح استان

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

1391

14

تأییدیه حضور در وندور POGC

آزمایشگاه متالورژی و CTOD آزمایشگاه مصالح، ژئوتکنیک و آزمونهای غیرمخرب

شرکت نفت و گاز پارس POGC

1393

15

گواهینامه تأیید صلاحیت شرکت ملی گاز ایران

جهت خدمات بازرسی و رادیوگرافی صنعتی ‌و تفسیر فیلم و آزمایشات غیر مخرب

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

1391