گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره (رتبه بندی)

پروانه فنی و مهندسی

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17025

آزمایشگاه مورد تأیید از لحاظ ISO 17025

تاییدیه کالیبراسیون برگ دوم

تاییدیه کالیبراسیون ISO17025

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

گواهینامه ISO 9001:2008

IWA2:2007

HSE

پروانه اشتغال به کار با پرتو

پروانه بازرسی کالا در سطح استان

پروانه بازرسی کالا در سطح ملی

تأییدیه POGC برای انجام آزمون CTOD

گواهینامه تأیید صلاحیت شرکت ملی گاز ایران

گواهینامه آموزش

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه تأیید تأمین کنندگان خدمات در زمینه متالورژی

گواهینامه تأیید تأمین کنندگان خدمات در زمینه آزمایشات غیرمخرب

گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده