خدمات بازرسی مقیم

این نوع بازرسي جهت بازرسی کامل حین ساخت تجهیزات بوده و حضور بازرس مقیم در کلیه موارد و طبق توافق  در جلسه Pre Inspection Meeting  ضروری می​باشد. نوع و زمان​بندي بازرسي و حضور بازرسان مطابق جدول زمان​بندي خواهد بود و بازرسان از ابتدا تا انتهای ساخت در محل ساخت كالا حاضر شده و بر روند ساخت و انجام آزمايش​ها با مشاهده فيزيكي و بررسي مدارك، نظارت ودر ارایه گزارشات لازم  اقدام مي​­نمايند.

 • دریافت برنامه ساخت وطرح کنترل کیفیت(QCP)ازکارخانجات سازنده وارسال آنها به کارفرما جهت بررسی و ابلاغ.
 • اخذ مشخصات فنی تولید و استانداردهای مربوطه از کارفرما
 • انجام مذاکرات فنی و قراردادی و تشکیل جلسات ماهیانه با تولید جهت هماهنگی فعالیت​ها
 • بازدید ازکارگاه وماشین آلات سازنده و اعلام نظر در موردکفایت ماشین­آلات جهت ساخت تجهیزات پروژه مورد نظر
 • تایید برنامه نظارت بر ساخت و تولید (ITP) و اجرای آن
 • بررسی تجهیزات اندازه​گیری کارگاه ساخت از نظر کالیبره بودن و ارایه گزارش آن به کارفرما
 • بررسی WPS/PQR/WPQ و گواهینامه مواد و سایر مدارک و رویه​های تولید و در صورت تشخیص تناقض انجام آزمون​های تطبیقی
 • بررسی مدارک عوامل تولید و مهارت این عوامل برای تولید تجهیزات
 • بازرسی و کنترل کلیه مواد اولیه ورودی و تایید یا رد آنها مطابق مشخصات و استاندارد​های مربوطه
 • نظارت بر اجرای صحیح طرح کنترل کیفیت (QCP) ، بازرسی و انجام آزمایش​های مورد نیاز مطابق QCP و مشخصات فنی قرارداد.
 • ایجادهماهنگی لازم جهت انجام­کنترل کیفیت برمحصولات وبررسی گزارشات کنترل کیفی واعلام نظربه مشاور و کارفرما
 • بازدید و بررسی امکانات واحد کنترل کیفیت شرکت سازنده تجهیزات و همچنین تایید آزمایشگاه​های مجاز جهت آزمون مواد تجهیزات
 • بازرسی دایم و حصول اطمینان بر انجام تعهدات تولید کننده و ذکر مواردی که باعث کندی و یا وقفه در اجرای پروژه می​گردد.
 • پیگیری کنترل انجام تعهدات تولید کننده براساس مفاد قرارداد و در چارچوب آخرین مشخصات تعیین شده و برنامه زمان​بندی
 • مطابقت نقشه​ها ساخت / مونتاژ با استانداردهای مورد نظر
 • بازرسی از مراحل بسته بندی جهت اطمینان از استحکام لازم و ارسال تاییدیه بازرسی کالا برای کارفرما و مشاور
 • شرکت در جلساتی که کارفرما اعلام می​دارد (در دفتر کارفرما یا محل کارگاه)
 • صدور گواهینامه برای محصولات مورد تایید و هماهنگی با کارفرما برای حمل.
 • نظارت بر اجرای صحیح عملیات بارگیری به​منظور ممانعت از صدمه به قطعات و پوشش آنها.
 • کنترل و تحویل Final Book مطابق درخواست کارفرما برای هر سری از محصولات تولیدی به نماینده کارفرما

تبصره : تأمین كليه لوازم مورد نیاز آزمايش ­ها و انجام آنها بر عهده سازنده تجهیزات بوده و بازرس بر روند انجام آن نظارت مي​­نمايد. در صورت نياز آزمايش​­هاي خاص توسط آزمايشگاه­ های مستقل و به هزينه سازنده صورت گرفته و گواهي آزمايشگاه نيز جزو مدارك بازرسي خواهد بود.