خدمات بازرسی نهایی و کالای خریداری شده

این نوع بازرسي جهت کالای خریداری شده و یا صرفاً بازرسی نهایی پس از ساخت طبق مدارک و درخواست ارسال شده از طرف کارفرما می​باشد و شامل مرور مدارك كنترل ­کيفي ، آزمایش عملکرد ، کیفیت ظاهری مناسب ، گزارش آزمايش​هاي انجام شده از طرف سازنـده ، ويا سايـر مؤسسات معتبر مي ­باشد.

 • مرور بر گواهي​­هاي كنترل­ كيفي و گزارش​­هاي كنترل ­كيفيت سازنده شامل گواهينامه كاليبراسيون، WPS ، PQR (در صورت وجود) و هرگونه مدارک موردنیاز کارفرما
 • بازرسي نهايي اطلاعات فني كالا و مطابقت با سفارش خريد
 • کنترل کالای خریداری شده و مطابقت با اطلاعات Vendor list کارفرما (در صورت وجود)
 • کنترل چشمی و کفایت ظاهری کالا یا تجهیز ساخته شده
 • کنترل ابعادي، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خريد (در صورت وجود)
 • کنترل اجزاء و قطعات تکمیل کننده (در صورت وجود)
 • کنترل كميت كالا در تطابق با سفارش كارفرما
 • مرور گواهي ­هاي صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأييد
 • بازرسي حضوري بر روي آزمايش​­هاي نهايي كارآيي و عملكردي (در صورت درخواست کارفرما)
 • بازرسي بسته ­بندي و علامت­گذاري(در صورت درخواست کارفرما)
 • صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كالا (Release Note)
 • تهيه گزارش بازرسی کالا و ارائه به كارفرما