خدمات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی

شناخت لایه های زیر سطحی،تفکیک واحدهای خاکی و سنگی بر اساس خصوصیات مهندسی

شناسایی و ارزیابی مخاطرات زمین شناسی

ترسیم پروفیل زمین شناسی مهندسی

برآورد پارامترهای مقاومتی خاک و توده سنگ

تعیین و تدقیق پارامترهای ژئوتکنیک(c,q,&,e,qa,qu,s,u,ks,…)

-تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت استاتیکی و لرزه ای

تعیین ضرایب اصطحکاک بین خاک و بتن

طبقه بندی زمین  بر مبنای استاندارد 2800 ایران

بررسی و تعیین روانگرائی خاک

تعیین ظرفیت باربری ایمن و مجاز خاک

تعیین نشست خاک ( تحکیمی،آنی، متقارن،نا متقارن و….)

بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل در مجاور ابنیه

تعیین مدول واکنش بستر افقی و قائم

تعیین ظرفیت باربری شمع و ضرایب عکس العمل شمع

تعیین شیب مجاز گود برداری

تعیین روش حفاری و پایدار سازی گود

تعیین خصوصیات هیدرودینامیکی واحد سنگی و خاکی

مطالعه و طراحی پی

مطالعه لرزه زمین ساخت

تهیه گزارش مکانیک سنگ