خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﻮﻧﻪ ﻓﻮﻻدﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم در ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي، ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ،ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻔﻪ ﻫﺎي ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﻣﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺑﺮآورده ﺳﺎزي اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و ﺧﻮد را اﺟﺮا ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم و ﺧﻮد QHSEﺳﺎﯾﺮ ذي ﻧﻔﻌﺎن، ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ .
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﻮﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
– ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ. 1 – ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ. 2 – اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. 3 – اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن. 4 IWA2 – اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ دارمﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺆﺛﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟـﻪ ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن داﻧﺶ ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات روزاﻓـﺰون ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن اﯾـﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﻮرزرﮔﺮ

خط مشی کیفیت 17020

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﻮﻧﻪ ﻓﻮﻻد در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧﻄـﺮات ﺟـﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ، ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳـﺖ ازﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آﻻﯾﻨـﺪه ﻫـﺎي اﻓـﺰاﯾﺶ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ، ﺧﻄﺮﻧﺎك ، ﮐﺎﻫﺶﺻﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎد يا از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي  و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺼـﺮف ﺑـﯽ روﯾـﻪ ﺑـﺮآورده ﺳـﺎزي اﻟﺰاﻣـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد وﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ، ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻔﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دراﻣﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿـﺎده 17020 اﯾـﺰو – آيايﺳـﯽ – ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ذيﻧﻔﻌﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم و ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﺪ  :  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ

 1. ارﺗﻘﺎء رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ
 2. و ﺟﻮشو اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ – ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ
 3. ﺑﺎزرﺳﯽﻓﻨﯽ و ﺟﻮش ﻣﻌﺘﺒﺮداﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر  -ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح رﯾﺰي و اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ
 4. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
 5. اﻋﻤﺎل روﯾﻪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮب و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮي و
 6. اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﻮﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽو ﺟﻮشﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫـﺎي  ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻓﻮق را درك و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ   ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز در ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن درك ، ﺣﻔﻆ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﻮرزرﮔﺮ

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﻮﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽو ﺟﻮشﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫـﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻓﻮق را درك و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز در ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن درك ، ﺣﻔﻆ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﻮرزرﮔﺮ

خط مشی کیفیت 17025

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﻮﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم در ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اول ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺷﺮح 17025 اﯾﺰو-آيايﺳﯽ –اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان زﯾﺮ اﻋﻼم و ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ :

 1. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
 2. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ
 3. ارﺗﻘﺎءﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ، داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ
 4. ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح رﯾﺰي و اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 5. ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ، ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﻮرزرﮔﺮ