خوردگی میکروبی

  • آزمون بررسی کل باکتری های هوازی در آب و خاک
  • آزمون بررسی باکتری های غير هوازی احيا کننده سولفات (SRB) در آب و خاک
  • آزمون بررسی باکتری های آهن در آب و خاک