دوره آموزشی بازررسی جوش

دوره آموزشی بازررسی جوش:

فرآیند جوشکاری و برش کاری در صنعت

هندسه اتصال

نمادهای جوشکاری

خواص های فلزات و آزمایش های مخرب