دوره های آزمایشهای غیرمخرب

ردیفنام دورهکد دوره
1ET(Level II)AF-1200
2PT (LeveI II)AF-1201
3MT (LeveI II)AF-1202
4UT (LeveI II)AF-1203
5RTI (Level II)AF-1204
6VT(Level ll)AF-1205