دوره های آزمایشهای غیرمخرب

ردیف نام دوره کد دوره
دوره های آزمایشگاهی
1 ET(Level II) AF-1200
2 PT (LeveI II) AF-1201
3 MT (LeveI II) AF-1202
4 UT (LeveI II) AF-1203
5 RTI (Level II) AF-1204
6 VT(Level ll) AF-1205