دوره های بازرسی

ردیف نام دوره کد دوره
دوره های آزمایشگاهی
1 پمپهای گریز از مرکز AF-1400
2 کارگاه اصول تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری AF-1415
3 بازرسی مقدماتی جوش و فلز AF-1401
4 بازرسی تکمیلی جوش و فلز AF-1402
5 بازرسی ساخت لوله AF-1403
6 بازرسی خطوط لوله AF-1404
7 هیدروتست خطوطه لوله AF-1405
8 طراحی لوله کشی AF-1406
9 شناخت لوله و اتصالات AF-1407
10 نقشه خوانی AF-1408
11 شیر الات صنعتی و کاربرد آنها AF-1409
12 بازرسی مخازن فشار بالای CNG AF-1410
13 WPS & PQR AF-1411
14 بازرسی دیگهای بخار بویلرها AF-1412
15 بازرسی مخازن تحت فشار AF-1413