دوره های بازرسی

ردیفنام دورهکد دوره
1پمپهای گریز از مرکزAF-1400
2کارگاه اصول تخمین عدم قطعیت در اندازه گیریAF-1415
3بازرسی مقدماتی جوش و فلزAF-1401
4بازرسی تکمیلی جوش و فلزAF-1402
5بازرسی ساخت لولهAF-1403
6بازرسی خطوط لولهAF-1404
7هیدروتست خطوطه لولهAF-1405
8طراحی لوله کشیAF-1406
9شناخت لوله و اتصالاتAF-1407
10نقشه خوانیAF-1408
11شیر الات صنعتی و کاربرد آنهاAF-1409
12بازرسی مخازن فشار بالای CNGAF-1410
13WPS & PQRAF-1411
14بازرسی دیگهای بخار بویلرهاAF-1412
15بازرسی مخازن تحت فشارAF-1413