دوره های حفاظت در برابر اشعه و ایمنی فنی

ردیف نام دوره کد دوره
دوره های آزمایشگاهی
1 باز آموزی حفاظت در برابر اشعه مقدماتی مراکز پزشکی AF-1500
2 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه مراکز پزشکی AF-1501
3 تکمیلی حفاظت در برابر اشعه مراکز صنعتی AF-1502
4 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه مراکز صنعتی AF-1503
5 باز آموزی حفاظت در برابر اشعه مقدماتی مراکز صنعتی AF-1504
6 باز آموزی حفاظت در برابر اشعه تکمیلی مراکز صنعتی AF-1505
7 ایمنی فنی عمومی و بهداشت کار AF-1506