دوره های حفاظت در برابر اشعه و ایمنی فنی

ردیفنام دورهکد دوره
1باز آموزی حفاظت در برابر اشعه مقدماتی مراکز پزشکیAF-1500
2مقدماتی حفاظت در برابر اشعه مراکز پزشکیAF-1501
3تکمیلی حفاظت در برابر اشعه مراکز صنعتیAF-1502
4مقدماتی حفاظت در برابر اشعه مراکز صنعتیAF-1503
5باز آموزی حفاظت در برابر اشعه مقدماتی مراکز صنعتیAF-1504
6باز آموزی حفاظت در برابر اشعه تکمیلی مراکز صنعتیAF-1505
7ایمنی فنی عمومی و بهداشت کارAF-1506